Thứ Bảy Công Dân

Một loạt các sự kiện công khai diễn ra cả ngày vào một số Thứ Bảy liên tiếp trên toàn Quận. Mỗi Thứ Bảy Công Dân sẽ bao gồm:

1. Buổi tập trung nhóm lớn được tổ chức xoay quanh chủ đề cụ thể (ví dụ như giáo dục, sức khỏe và giao thông vận tải) cho mọi người cơ hội chia sẻ các ý tưởng mới để cải thiện cộng đồng và lắng nghe ý kiến của những người khác;

2. Các nhóm nhỏ hơn cho những người dành thời gian cho các vấn đề cụ thể để tập trung vào cách hiện thực hóa hiệu quả nhất những ý tưởng hướng đến cộng đồng thông qua chính quyền quận;

3. Những buổi học theo mô hình lớp học về hoạt động của chính quyền quận.